Morex Ribbon Morex Ribbon Nylvalour Velvet Ribbon, Nylon, 7 8 inch by 11 Yards, red, Item 01225 10629, 01225 10629, red, 7 8 by 11 yd